بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

تاریخچه توتون و سیگار در جهان و ایران

تاریخچه توتون و سیگار در جهان و ایران دراکتبر سال 1492 میلادی زمانیکه کریستف کلمب و همراهانش به کوبا رسیدند مشاهده کردند بومیان برگ یک نوع از گیاه را بهم پیچیده و پس از آتش زدن دود آنرا از دهان فرو برده و سپس آنرا از بینی خارج می سازند و یا برگهای آنرا خرد نموده درکیسه های مخصوص به هنگام سفر با خود حمل     می کنند و هراز چندگاه مقداری از این برگ را دراستحوان حیوانات جای داده ،...

ادامه مطلب...