تصویر

مضرات سیگار

مادامی که شرایط در کشورهای همسایه پایدار نباشد و هم سان سازی قیمت در کشورهای هم جوار انجام نگردد، افزایش مالیات نا متعارف به طوریکه قیمت نهایی کالا را در کشور بیش از کشورهای همسایه نماید، موجب افزایش سهم قاچاق با توجه به شرایط جغرافیایی ایران که شرح آن قبلاً آمده است می گردد و دیگر تضمین و تعهدی بر رعایت استانداردهای جهانی و بهداشتی وجود ندارد. متأسفانه کشور ایران با 24 میلیارد نخ واردات سیگارت در سال جزء 10...

ادامه مطلب...